Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Steun mentorschap

Steun mentorschap

U kunt ons werk op verschillende wijzen steunen. Bijvoorbeeld door mentor te worden, maar ook door een financiële of materiële bijdrage aan één van de stichtingen of aan Mentorschap Nederland. Denkt u hierbij aan het ter beschikking stellen van cursusruimte, het uitlenen van uw expertise of anderszins.

Algemeen Nut Beogende Instelling

U kunt Mentorschap Nederland financieel steunen. De belastingdienst heeft Mentorschap Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan Mentorschap Nederland aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Op deze pagina vindt u de vereiste informatie of een directe link naar de pagina waar betreffende gegevens staan.

IBANNL68INGB0651618703
BICINGBNL2A
Kamer van Koophandel51690357
RSIN8501.29.187
Statutaire naam:

Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland

Doelstellingen:
  • ondersteunen van zelfstandige regionale rechtspersonen welke als doelstelling hebben de desbetreffende regio te voorzien van een pool van vrijwilligers die bereid zijn mentorschapstaken uit te oefenen, op grond van gerechtelijke benoeming van de desbetreffende rechtspersoon of aangesloten vrijwilliger;
  • bevorderen van de kennisdeling verband houdende met het onder het eerste punt genoemde en het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de uitvoering van het mentorschap;
  • bijdragen aan de toename van het aantal mentoren in Nederland, de ontwikkeling van competenties van mentoren en coördinatoren en het stimuleren van lokale initiatieven.
Hoofdlijnen Beleidsplan:

Mentorschap Nederland is eind 2006 opgericht met tijdelijke startsubsidie van het Ministerie van VWS. Van 2007 t/m 2010 had Mentorschap Nederland als doel stimulans en steun te geven aan initiatieven tot oprichting van regionale stichtingen mentorschap overal in Nederland.

In 2011, 2012 en 2013 hebben wij vooral gewerkt aan kwaliteitsborging. De aandacht was hierbij gericht op structurele financiering. Er vond overleg plaats met VWS om de startsubsidie niet ineens te beëindigen. Daarnaast werd met het Landelijk Overleg van Kantonrechters gesproken om voor de aanbevolen vergoedingen in aanmerking te komen. In 2013 heeft Mentorschap Nederland ook een eenmalige leerjarensubsidie verworven van VWS, voor extra voorlichting over mentorschap en vertegenwoordiging.

Van 2014 t/m 2016 was ons beleid gericht op het vergroten van bekendheid. Zowel ten behoeve van soms wilsonbekwame mensen in AWBZ zorginstellingen als ook voor thuiswonende mensen die onvoldoende eigen regie kunnen voeren: ouderen met een psychogeriatrische aandoening, mensen met een verstandelijke beperking en mensen met psychiatrische problematiek. Daarbij zoeken we oplossingen voor de bekostiging van het mentorschap voor cliënten die de bijdrage voor het mentorschap moeilijk kunnen betalen en niet voor bijzondere bijstand in aanmerking komen.

De functies van Mentorschap Nederland zijn:
  • kennisdeling en bevorderen en borgen kwaliteit
  • ontwikkeling beleid, organisatie en financiering landelijke vereniging
  • ondersteunen besturing en bedrijfsvoering Regionale Stichtingen Mentorschap
  • landelijke vertegenwoordiging en belangenbehartiging
  • landelijke pr en voorlichting en ondersteuning pr en voorlichting regionaal
Bestuursleden:

Dhr. A. Maas (voorzitter), dhr. M. de Ruiter (penningmeester), mevr. N. Menke (bestuurslid), mevr. A. Middelkoop (bestuurslid), mevr. M. Oggel (bestuurslid), mevr. L. Hogeling (bestuurslid)

Beloningsbeleid bestuursleden:

Bestuursleden zijn onbezoldigd en ontvangen een onkostenvergoeding.

Beloningsbeleid medewerkers:

Volgens CAO Zorg en Welzijn.

Jaarverslagen:

Stichting tot steun aan mentorschap

U kunt het mentorschap ook steunen via de Stichting tot steun aan mentorschap. De Stichting tot steun aan mentorschap opereert onafhankelijk van Mentorschap Nederland en los van de regionale stichtingen mentorschap. De stichting tot steun aan mentorschap stelt zich tot doel om het mentorschap in Nederland te ondersteunen in de breedste zin van het woord. Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het mogelijk maken van een mentorschap voor personen die hiervoor onvoldoende financiële middelen ter beschikking hebben, het beschikbaar stellen van financiële middelen voor extra en/of specifieke scholing aan mentoren en het financieren van onderzoek naar het mentorschap. De stichting tot steun aan mentorschap houdt zich dus niet direct bezig met het tot stand brengen van mentorschappen of het scholen van mentoren. Maar steunt het vergroten van bekendheid, ontwikkeling en groei door het beschikbaar stellen van financiële middelen, die zij hoopt te verkrijgen door giften, legaten et cetera.

"Mijn cliënte wil eigenlijk geen contact en stuurt me na 10 minuten weg. Maar er zijn momenten dat ze wel toenadering zoekt en daar doe ik het voor."

Mentor Els Kamminga

Lees meer