Social media
Contact
Addres

Maliebaan 71 G, 3581 CG Utrecht

E-mail

info@mentorschap.nl

Telefoon

+030 - 2307190

Mentorschap Limburg – ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe regels voor algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s). Zij moeten vanaf die datum een aantal gegevens op een eigen internetsite publiceren. Ook publiceert de Belastingdienst vanaf die datum een aantal extra gegevens op zijn internetsite.

Naam van de rechtspersoon: Stichting Mentorschap in Limburg vestigingsplaats in anbi-register: Heerlen

RSIN / fiscaal nummer: 820673195

DOELSTELLING

1. De stichting heeft ten doel:

  • in de provincie Limburg te voorzien in een pool van vrijwilligers die bereid zijn op te treden als mentor voor meerderjarigen die als gevolg van hun geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn of bemoeilijkt worden hun persoonlijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, als bedoeld in artikel 452 van Boek I van het Burgerlijk Wetboek;
  • ondersteuning te bieden aan vrijwilligers die in de in lid 1 genoemde regio optreden als mentor als bedoeld in genoemd artikel 452;
  • het verrichten van al hetgeen in de ruimste zin met het vorenstaande verband houdt of daaraan bevorderlijk kan zijn.

2. De stichting dient het algemeen belang.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk
4. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  • vrijwilligers te werven en te selecteren die bereid zijn op te treden als mentor;
  • scholing voor deze vrijwilligers te verzorgen;
  • de aanvraag voor de instelling van mentorschappen door de kantonrechter te coördineren;
  • de mentoren te ondersteunen en te coachen bij hun werkzaamheden; e. de kwaliteit van de uitvoering van hetmentorschap te bewaken;
  • overleg te plegen met de kantonrechter en met instellingen die op het terrein van het mentorschap werkzaam zijn ofdaarbij betrokken zijn;
  • contacten te onderhouden met en voorlichting te bieden aan zorginstellingen.

Post- en bezoekadres: Frankenlaan 7, 6419 BT Heerlen

Hoofdlijnen van het beleidsplan:  zie onze website

Klachtenregeling
De Stichting Mentorschap in Limburg , aangesloten bij de landelijke vereniging Mentorschap Netwerk Nederland (MNN), neemt deel aan de gezamenlijke klachtenregeling. Deze klachtenregeling is bedoeld voor cliënten die een mentor hebben die wordt begeleid vanuit onze stichting.

Bestuur
Arthur Jansen – voorzitter
Jo Vroomen – secretaris (aftredend)
Nico Andriolo – penningmeester
Bert Oord – vice voorzitter/lid
Nicolle Oosthoek – lid (aftredend)
Jean Thomissen – tweede penningmeester/lid
Leo Happel – lid
Peter Müris – lid

Beloningsbeleid bestuurders
De bestuurders genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Bedrijfs- of beroepsmatige leveranties, werkzaamheden of dienstverlening door een bestuurder aan of ten behoeve van de stichting behoeven de voorafgaande schriftelijk vastgelegde toestemming van alle overige bestuurders. Hetzelfde geldt als een bestuurder bij deze werkzaamheden of dienstverlening een indirect belang heeft.

Beloning personeel
De coördinator mentorschap is een beroepspersoon die op basis van de reële loonkosten wordt ingehuurd van de organisatie MEE. Voor deze organisatie en zijn medewerkers geldt de CAO Gehandicaptenzorg.

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie onze website

Financiële verantwoording:  zie onze website

website: www.mentorschaplimburg.nl

"Ernest kan meer dan je zou denken!"

Mentor Gerard van den Berg

Lees meer